Danh sách đóng góp

Đóng góp

Vận động Thành phố tiếp cận

Hoạt động Vận động Thành phố tiếp cận góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng và thúc đẩy việc xây dựng công trình thuận tiện cho NKT sử dụng.

DRD khảo sát và làm một “Bản Đồ Tiếp Cận” cho NKT dùng xe lăn tại Q1 và Q3 TP.HCM

DRD tư vấn, thiết kế cho các công trình phù hợp với NKT: ĐH KHTN TP.HCM,…

Tham khảo thêm về Bản Đồ Tiếp Cận tại:

www.facebook.com/bandotiepcan

www.bandotiepcan.wordpress.com

Tải Bản Đồ Tiếp Cận tại đây

Xem Bản Đồ Tiếp Cận online tại đây

Hoạt động Vận động Thành phố tiếp cận góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng và thúc đẩy việc xây dựng công trình thuận tiện cho NKT sử dụng.

DRD khảo sát và làm một “Bản Đồ Tiếp Cận” cho NKT dùng xe lăn tại Q1 và Q3 TP.HCM

DRD tư vấn, thiết kế cho các công trình phù hợp với NKT: ĐH KHTN TP.HCM,…

Tham khảo thêm về Bản Đồ Tiếp Cận tại:

www.facebook.com/bandotiepcan

www.bandotiepcan.wordpress.com

Tải Bản Đồ Tiếp Cận tại đây

Xem Bản Đồ Tiếp Cận online tại đây