Danh sách đóng góp

Đóng góp

Vận động biện hộ

DRD đã tư vấn và góp ý đến các cơ quan có thẩm quyền về luật, chính sách liên quan đến người khuyết tật.

DRD đã khảo sát và gởi kiến nghị xe buýt tiếp cận đến Hợp tác xã GTVT TP.HCM, kiến nghị xe lửa tiếp cận đến Cục Đường Sắt Việt Nam, DRD cũng góp ý cho chương trình xây dựng tàu điện metro.

Ngoài ra, DRD có một nhóm luật sư hỗ trợ tư vấn về luật và chính sách cho người khuyết tật.

DRD đã tư vấn và góp ý đến các cơ quan có thẩm quyền về luật, chính sách liên quan đến người khuyết tật.

DRD đã khảo sát và gởi kiến nghị xe buýt tiếp cận đến Hợp tác xã GTVT TP.HCM, kiến nghị xe lửa tiếp cận đến Cục Đường Sắt Việt Nam, DRD cũng góp ý cho chương trình xây dựng tàu điện metro.

Ngoài ra, DRD có một nhóm luật sư hỗ trợ tư vấn về luật và chính sách cho người khuyết tật.