List of donors

Contribute

1forchange campaign
Tôi hoàn toàn ủng hộ chiến dịch 1forchange vì nó giúp DRD có nguồn tài chính đầy đủ để phục vụ sứ mệnh hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam
Chúng tôi ủng hộ chiến dịch này vì nó giúp tổ chức như DRD bền vững và đóng góp nhiều hơn nữa cho người khuyết tật tại Việt Nam
Mr Andy Gowler support 1forchange campaign

Director General of the Irish Government Development Corporation Program

Phát biểu của ngài đại sứ Ailen